Projekt DIVADELNÍ TVORBA VE SPECIFICKÝCH SKUPINÁCH (s lidmi s postižením) na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze

Projekt je zaměřen na výzkum a uměleckou práci ve specifických skupinách lidí s různým znevýhodněním a je realizován od roku 2001. Jeho cílem je otevřít příležitost pro plnohodnotné kreativní naplňování života lidí s postižením zapojením do umělecké, potažmo divadelní tvorby, na které se podílí jako spolutvůrci společně s profesionálními umělci. To znamená skrze principy a přístupy alternativního a loutkového divadla hledat možnosti kreativního vyjádření lidí s postižením, kteří žijí trvale v sociálních zařízeních. Snahou je tak napomáhat lidem s postižením k seberealizaci a individuálnímu rozvoji a následné integraci do společnosti prostřednictvím umělecké tvorby. Cílem není limity a omezení lidí s postižením zakrývat či přehlížet, ale snahou projektu je nacházet a upozorňovat na to, že existují cesty, jak tyto lidi zapojovat, integrovat do vznikajících děl při vědomí, že nejde o nápodobu profesionálního divadelního provozu podle obvyklé konvence, ale o svébytnou tvorbu s vlastními pravidly a podobami trvalejší existence.

V oblasti výzkumu se projekt zabývá konkrétními podmínkami interakce jednotlivých komponentů při realizaci integračních projektů. Výzkum vychází z mnohaleté praxe v oblasti umělecké tvorby ve specifických skupinách a ze základních premis divadelní antropologie. Hlavním cílem výzkumu je plnohodnotná umělecká (divadelní) tvorba, která akcentuje herecký pohyb, hru s loutkou a alternativní divadelní principy při práci s lidmi s postižením a formuluje obecněji platné metodické poznatky. Projekt je též zaměřen na rozšiřování vzdělávání divadelních profesionálů, kteří budou schopni pracovat ve specifických skupinách lidí s různým znevýhodněním. Studium je realizováno v rámci tří volitelných předmětů Režijní, dramaturgická a herecká tvorba ve specifické skupině, Scénografická tvorba ve specifické skupině a Základy speciální pedagogiky a antropologie.

Výzkum i umělecká tvorba jsou pravidelně podporovány v rámci projektu prof. Miloslava Klímy Interdisciplinární výzkum interakce jevištních komponentů v divadle loutkovém a alternativním a v divadelní tvorbě ve specifických skupinách v projektové soutěži AMU na podporu projektů z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj. V roce 2014 byl projekt podpořen jako rozvojový projekt CSM3 Rozšíření odborného vzdělávání studentů AMU se specializací na divadelní práci ve specifických skupinách, v letech 2018-2020 podpořen jako projekt Výzkum umělecké tvorby ve specifických skupinách (s lidmi s postižením) Ministerstvem kultury ČR v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II).

Projekt je realizován pod patronací Ústavu pro výzkum a studium divadla alternativního, loutkového a divadelní tvorby ve specifických skupinách Divadelní fakulty AMU v Praze a Divadla VZHŮRU NOHAMA, z. s.