Studijní specializace Divadelní tvorba ve specifických skupinách na Akademii múzických umění v Praze

Rozšíření odborného vzdělávání studentů AMU se specializací na divadelní práci ve specifických skupinách

Specializace je zaměřena na vzdělávání divadelních profesionálů, kteří budou schopni pracovat ve specifických skupinách lidí s různým znevýhodněním, např. s mentální retardací, s pohybovým handicapem, s duševními poruchami, s chronicky nemocnými dětmi v nemocnicích, se seniory, bezdomovci apod.

Projekt specializace je rozvíjejícím mezioborovým studiem divadelní tvorby – komplexním systémem hereckých přístupů, dramaturgie, režie, výtvarné tvorby, hudební nauky a psychopatologie se zaměřením na práci s herci-divadelníky se specifickými potřebami v oblasti alternativního a loutkového divadla. Důraz je kladen na procesuální charakter studia a tvorby s výsledným divadelním představením integrující lidi se specifickými potřebami s profesionálními divadelníky v přímém a recipročním kontaktu s diváky.

Přínosem projektu pro vysoké školství ČR je zavedení a propojení mezioborového studia divadelního zaměření s pedagogicko-sociálními obory a předpokládané zvýšení uplatnitelnosti absolventů specializace na trhu práce. Přínosem je rovněž schopnost absolventů dále předávat své dovednosti a vědomosti dalším studentům, kteří ve specializaci budou pokračovat a kteří se mohou podílet na této spolupráci i na jiných školách než je AMU. Nabídka podobné studijní specializace, která propojuje výše uvedené předměty, v ČR v oblasti vysokého školství doposud neexistuje.

Přínosem projektu pro vysoké školství ČR je zavedení a propojení mezioborového studia divadelního zaměření s pedagogicko-sociálními obory a předpokládané zvýšení uplatnitelnosti absolventů specializace na trhu práce. Přínosem je rovněž schopnost absolventů dále předávat své dovednosti a vědomosti dalším studentům, kteří ve specializaci budou pokračovat a kteří se mohou podílet na této spolupráci i na jiných školách než je AMU. Nabídka podobné studijní specializace, která propojuje výše uvedené předměty, v ČR v oblasti vysokého školství doposud neexistuje.

Divadelní práce se znevýhodněnými herci je dnes považována za nový typ divadla, pro jehož realizaci je však nutné „specifické“ vzdělání – jak s herci s určitým znevýhodněním (např. s mentální retardací) pracovat a jak celé představení řídit. Proto je nezbytně nutné vytvořit pestrý studijní materiál a podmínky pro výuku jednoleté specializace. Díky ní budou moci absolventi nejen práci se znevýhodněnými herci profesionálně vykonávat, ale také sami řídit vlastní projekty a své odborné zkušenosti dále předávat.

Vyučované předměty

  • Dramaturgie, režie a herectví ve specifické skupině
  • Výtvarná a scénografická tvorba ve specifické skupině
  • Základy psychologie a speciální pedagogiky, antropologie

Studijní specializace je realizována v rámci Centralizovaného rozvojového projektu pro rok 2014 díky podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.